දැනුම මූලික

යතුරු පදයෙන් දැනුම පාදක කර ගැනීම සොයන්න

  • ලිපි ඉක්මනින් පැමිණෙනු ඇත
බෙදා හදා
කරුණාකර රැඳී සිටින්න...