-20.00

කෙල්ටික් සංගීතය mp3 ආකෘතිය

කර්තෘ - PetrPikora.com, ආකෘතිය - MP3

20.00 0.00

සසඳා බලන්න

විස්තර

කෙල්ටික් සංගීතය යනු බටහිර යුරෝපයේ සෙල්ටික් ජනතාවගේ ජන සංගීත සම්ප්රදායන්ගෙන් විකාශනය වූ සංගීත ජනප්රිය පුළුල් සමූහයකි. සම්ප්රදායික සංගීතය හා සම්ප්රදායික සංගීතය යන දෙකම, සම්ප්රදායික සංගීතය යන දෙකම හා වාර්තාගත සංගීතය යන දෙකම යන දෙකම හඳුන්වනු ලැබේ.

බෙදා හදා

විමර්ශණය (0)

0.0
0
0
0
0
0

මෙම නිෂ්පාදිතය මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින්ට පමණක් ලොග් වීමක් සිදු විය හැකිය.

කිසිදු සමාලෝචන තවමත් තිබෙනවා.