ඇන්ටන්ගාඩ් සංගීතය යනු පවතින "සෞන්දර්යාත්මක සම්මුති" විවේචනය කිරීමෙහි අර්ථය "අන්තරාදායක" යන පදය සහිත අත්හදාබැලීමේ හෝ නව නිපැයුම්වල පෙරමුනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින බවක් ලෙස සලකනු ලබන සංගීතයයි. සහ ප්රේක්ෂක ජනතාව හිතාමතාම අභියෝගයට ලක් කිරීම හෝ විරසක කිරීම යන අදහස.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.