අරාබි සංගීතය (අරාබි: الموسيقى العربية - ALA-LC: අල්-මුෂිවා අල්-ආරාබියියා) යනු විවිධාකාරයේ සංගීත ශෛලීන් හා ජනප්රවාදයන් සහිත අරාබි භාෂාව කතා කරන රටවල්වල සංගීතයයි. අරාබි රටවල සංගීතය හා බොහෝ උපභාෂා බොහෝමයක් ඇත; සෑම රටකට ම සම්ප්රදායික සංගීතය ඇත. අරාබි සංගීතය බොහෝ වෙනත් කලාපීය සංගීත ශෛලීන් හා ජනප්රසාද සමග අන්තර් ක්රියාකාරීත්වයේ දිගු ඉතිහාසයක් ඇත. වර්තමානයේ එය අරාබි ලෝකය සෑදූ සියලු ජාතීන්ගේ සංගීතය නියෝජනය කරයි.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.