ආසියාවේ බොහෝ ආසියාතික රටවලින් උපතින් විවිධ සංගීත භාණ්ඩ වර්ග ආසියාවේ සංගීතය ආවරණය කරයි.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.