නූතන ශ්රවණය (මනෝග් සංගීතය ලෙස හැඳින්වේ) යනු 1950s දක්වා 1970s තුළ ජනප්රිය සංගීත ශෛලියක් සහ ගුවන් විදුලි ආකෘතියකි. එය මධ්යම පාර මාර්ග (MOR) සංගීතයට සම්බන්ධ වී ඇති අතර ප්රමිති වල සංගීත භාණ්ඩ පටිගත කිරීම, ගී ගායනා සහ ජනප්රිය නොවන රොක් සංගීත ගීතවලට ඇතුළත් වේ. විකාශන දිනය තුළ විවිධ දිවා කොටස්වලට ගැළපෙන පරිදි ගීත, ප්රතිපාදන සහ වේදිකාවල ප්රතිශතයක් ඇතුළුව විවිධාකාර වූ විලාසයන් විසින් එය අතිශයින් ප්රයෝජනවත් සුන්දර සංගීත ආකෘතියෙන් වෙනස් විය.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.