සංගීතමය සංගීතය සංගීතය හා විවිධාකාර විවිධාකාර ඇතුළත් වන සංගීතය, ස්වභාවික සම්ප්රදායික හෝ ආශ්වාදජනක සංගීතයයි. ජනප්රිය වර්ගවල ගීත රචනා සංගීතයට ඇතුළත් වේ, නවෝත්පාදක ගීත, කොමඩි රොක් සහ කොමඩි හිප් හොප්. බොබ් බර්න්හැම් සහ ටිම් හොකින්ස් වැනි සමහර රචනා, වඩාත් සාම්ප්රදායික විහිළුවල් ක්රමවලට අමතරව, "Weird Al" යන්කොවික් සහ ලිලි ඩික්කි වැනි "විල්ඩ් අල්" යන්කොවික් සහ ලිල ඩිකි යන චිත්රපටවලදී ඔවුන්ගේම මාධ්ය හාස්යයයි.

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.