ප්රශ්නය

cs Čeština‎
බෙදා හදා
කරුණාකර රැඳී සිටින්න...