දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය යනු කුමක්ද?

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය - සාමාන්ය දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි. (ඉංග්රීසි පොදු දත්ත ආරක්ෂණ රෙගුලාසි, ද.දේ.ආර්.ආර්.), යුරෝපීය සංගමයේ යුරෝපා සංගමයේ යුරෝපීය සංගමයේ (යුරෝපීය සංගමය) 2016 / 679 ze dne 27.

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර