යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
ඓතිහාසික ඡායාරූප

ඓතිහාසික ඡායාරූප

  • යෝධ කඳු ඓතිහාසික ඡායාරූපකරණය කියවන්න>

    යෝධ කඳු ඓතිහාසික ඡායාරූපකරණය

    යෝධ ඇතුළු පුළුල් පරාසයක් මුළු කන්ද දැනටමත් බොහෝ විට (එළු කඳු ලෙස පරිවර්තනය) සෙල්ටික් සම්භවය නම (බොහෝ පොදුවේ කඳු ඌරා ලෙස පරිවර්තනය) හෝ බෝල්කන් සම්භවය වන යටත්කිරීම ලෙස විස්තර පුරාණයේ දී සහභාගි විය. ටොලමි (85-165 පමණ) අද යටත්කිරීම නම් Sudetayle (මෙම ලෝපස් කඳු) සහ Askiburgion (විශේෂයෙන්ම කඳු වලට, නගරයේ Askiburgium විනාශකාරී අසල, සමහර විට, [...] භාවිතා

නැවතත් Top