යෝධ කඳු ඓතිහාසික ඡායාරූපකරණය

අද දින ඇතුළුව පුළුල් කඳු පන්තිය කඳු බොහෝ විට බොහෝ විට බොහිමියානු කඳු ලෙස පරිවර්තනය කර ඇති අතර සෝල්ට්ටන්ලන්ඩ් ලෙසද මෙය හැඳින්විය හැකිය.

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර