යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
දේපල දේපල

දේපල දේපල

  • හවුස්, විකිණීම සඳහා ගෘහ, යෝධ කඳු Vitkovice

    අපි විනෝදාස්වාද ගෘහ හෝ ස්ථිර නිවාස ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් විකුණනවා. මෙම ගොඩනැගිල්ල කඳු සඳහා, ප්රධාන මාර්ගයේ පෞද්ගලික වාහන ගාල් ගරාජ් අසල පිහිටා ඇත. මෙම Mísečky හෝ Aldrov වෙස් ප්රදේශයේ 4 කිලෝමීටර ශීත විනෝද පරිපූර්ණ ප්රවේශය,. වැඩි විස්තර සඳහා, ඊ-තැපැල් info@petrpikora.com ෙද්පල ආයතන කතා කරන්න එපා !!!

නැවතත් Top