හවුස්, විකිණීම සඳහා ගෘහ, යෝධ කඳු Vitkovice

විනෝදාත්මක භාවිතයට හෝ ස්ථීර නිවාස සඳහා පවා සුදුසු දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් අපි ලබා දෙනවා. ඔබට සුදුසු වස්තුවක් හෝ භූමියක් ලබා ගැනීමට අසීරු වීම කොහෙත්ම නුසුදුසු Krkonoše හි ආරක්ෂිත ප්රදේශයක ඔබේම නිවසක් අවශ්යය

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර