TensorFlow

TensorFlow - Tensorflow.org - මෙම මෘදුකාංගය ගූගල් සඳහා භාවිතා කරන ගූගල් ක්රමලේඛ ප්රමිතික දත්ත ප්රවාහ ප්රස්තාරය. මෙම නවීන තාක්ෂණික උපාංගය සඳහා නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. පද්ධතිය

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර