යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
යන්ත්රය ඉගෙනුම්

යන්ත්රය ඉගෙනුම්

  • TensorFlow කියවන්න>

    TensorFlow

    TensorFlow - Tensorflow.org - දත්ත ප්රවාහ ප්රස්තාරය භාවිතා කරන සංඛ්යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා Google ගේ මෘදුකාංග පුස්තකාලය. එය පර්යේෂණයට සේවය කළ හැකි අතර, නව ඉගෙනුම් යෙදුම් වලට පරිගණක ඉගෙනීමේ හැකියාව ඇත. TensorFlow නම් පද්ධතියේ දත්ත ප්රවාහ ප්රස්තාරය භාවිතා කරන සංඛ්යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා විවෘත මූලාශ්ර මෘදුකාංග පුස්තකාලයකි. එය පර්යේෂණයට පමණක් සේවය කළ හැකි නමුත් නව සූදානම් කළ මෘදුකාංග ද [...]

නැවතත් Top