නිදහස් වාරිමාර්ග වර්ඩ්ප්රෙස් තේමාවන් බාගත + චැට්

පරිගණක ඉගෙනීම හා කෘතිම බුද්ධිය සියල්ලම PetrPikora.com ආකෘති මත පදනම්ව Machine Learning සහ Artificial Intelligence මත පදනම් වන අතර, ඔබේ වෙබ් අඩවියට ගෙන ඒම සඳහා බුද්ධිමත් විශේෂාංග ඇතුළත් වේ.

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර

CMS තේමා, වර්ඩ්ප්රෙස්, WooCommerce, Drupal, ජූම්ලා, මැගෙන්ටෝ, බ්ලොග්, පෙරාෂොප්, HTML, OpenCart, VirtueMart

Strojové ඉගෙන ගත් බුද්ධිමත්කම PetrPikora.com තාක්ෂණික උපකරණ (කෘත්රිම බුද්ධිය) (Machine Learning) පරිගණක විද්යාව (කෘත්රිම බුද්ධිය), ඔබේ බුද්ධිමත් ආකෘති,

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර