පැට්රික් මහමස්

පැට්ටි්රක් මහමෙස් පැට්රික් ලැවොම් මහෝම්ස් II (සැප්තැම්බර් 17, 1995 උපත) යනු ජාතික පාපන්දු ලීගයේ කන්සාස් සිටි ප්රධානීන්ගේ (NFL) කැනේඩියානු ජාතික පාපන්දු කණ්ඩායමක් වේ. ඔහු පාපන්දු ක්රීඩා කළා

වැඩිදුර කියවන්න