වර්ඩ්ප්රෙස්

වර්ඩ්ප්රෙස් යනු විවෘත මූලාශ්ර මාදිලියේ ප්රකාශිත පබ්ලිකේෂන් පද්ධතියක් වන PHP MySQL සහ GNU GPL බලපත්රය යටතේ නිකුත් කර ඇත. මෙම සේවාව සඳහා B2 / cafelog ස්ථාපිත කර ඇති පරිගණක ජාලය

වැඩිදුර කියවන්න