ජෙනිෆර් ලෝපේස්

ජෙනිෆර් ලෝපෙස් ජෙනිෆර් ලින් ලෝපෙස් (* 24 නිව් යෝර්ක් 1969 නිව් යෝර්ක්, ජෙනිෆර් ලොප්සොව්ව) ජේඩීෆර් ලෝප්ස්, ඇමෙරිකාවේ, ජෙප්පර්, ජෝඩෝ, ජො.ලො. චිත්රපට දර්ශනය

වැඩිදුර කියවන්න