අරාසින්ස් ක්රිඩ් යානයක්

Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey යනු ඉදිරියට එන ක්රියාකාරී භූමිකාවකි වීඩියෝ Ubisoft Quebec විසින් වර්ධනය කරන ලද ක්රීඩාව Ubisoft විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලදී. එකොළොස් වන ප්රධාන වාරිකය වන අතර,

වැඩිදුර කියවන්න