යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

චෙක් පැරඩයිස්

  • චෙක් පැරඩයිස්

    බොහිමියානු පැරඩයිස් (ජර්මානු බොමිස්ෂා පැරඩයිස්) යනු මැදපෙරදිග ප්රදේශය වන අතර එය ස්වාභාවික හා ඓතිහාසික ස්මාරකවල ඉහළ සාන්ද්රණයකින් සමන්විත වේ. ජර්මන් භාෂාව කතා කරන ජනගහනය විසින් ජනාවාස වූ බෝමෙම්න් පාරාදීස් මුලින් හැඳින්වූ Litoměřice ප්රදේශයේ (වර්තමානයේ බොහිමියා උද්යානය) ලෙස හැඳින්වේ. වර්තමාන නිර්වචනය 2 හි නිර්මාණය කර ඇත. 19 වලින් අඩක්. සියවස. ඔහුගේ කතුවරුන් සැම්මිහෝකර්ක් ස්පා හෝටලයට ගිය ස්පාඤ්ඤ අමුත්තන් සඳහන් කළ ප්රථම [...]

නැවතත් Top