චෙක් පැරඩයිස්

Český ráj (නෝමැටික් බොමීස්ක් පැරඩයිස්) නම්, එය ඉතාමත්ම වැදගත් වන අතර, එය ඉතාම වැදගත් ලෙස ඉතිහාසඥයින්ගේ අවධානයට ලක්ව ඇත. නසෙස් චෙස්වා රයිව් පෝවේනන් නම් ප්රදේශය Litoměřicka (දිනේෂ් සානාගේ

වැඩිදුර කියවන්න