යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

Frydštejnsko

  • මස්කොස්ලස්කෝ කියවන්න>

    මස්කොස්ලස්කෝ

    Maloskalsko ස්වභාවය පාර්ක් අර්ධ PLA චෙක් පාරාදීසයේ, Jablonec නඩ් Nisou ලිබරෙත් ප්රදේශය නිරිත දිග දේශ සීමාව දිස්ත්රික්කයේ පිහිටා ඇති 1997 දී ප්රකාශයට පත් කරන ආරක්ෂිත ප්රදේශය, වේ. එය අරුම පුදුම පාෂාණ පූර්ණ සශ්රීක පිටිසර මධ්යයේ, එම Jizera ගඟ බැංකු දෙකම පිහිටා ඇත. අතාත්වික මධ්යස්ථානය, උද්යානය නමින් නම් කර ඇති අනුව, මාලා Skala ගම්මානයේ ය. මෙම ස්වාභාවික උද්යානය ප්රකාශයට පත් කිරීමේ අභිප්රාය [...]

නැවතත් Top