යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

කන්ද

  • ස්පෘස් (යෝධ කඳු) කියවන්න>

    ස්පෘස් (යෝධ කඳු)

    ස්පෘස් (Smrek පෝලන්ත, ජර්මන් Tafelfichte) ඇති උසම කන්ද කඳුකරයේ මුහුදු මට්ටමේ 1124 මීටර් උස වේ Smrčské මෙම Jizera කඳු ද චෙක් කොටසක් වන අතර. බොහීමියාවේ, Lusatia හා Silesia: සෑම විටම ප්රදේශ තුනක් පළාත් දේශසීමා නොමැති සම්බන්ධ වී ඇත. අද යළි ගොඩනැගීමේ කිසිවක තාර්කිකත්වයක් තිබේ ද ඇති විය 2003 දී පෝලන්තයේ කිරීමට පදික කාන්තාවක් ගැටී මියගොස් ඇති දේශසීමාව නැත. පෝලන්ත ඉහළ Smrek ඇත [...]

නැවතත් Top