ස්පෘස් (යෝධ කඳු)

ස්මර්ක් (Polsky Smrek, නෙට්ටික් ටෆල්ෆිකීට්) යනු 1124 හි ඇති විශාලම පරාසයක් සහිත ජර්සර් කුළුණකි. ඒ සඳහා ඔබ කැමතිනම් ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

වැඩිදුර කියවන්න