යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

jizera

  • ප්රලේස් ජෙසෙරා කියවන්න>

    ප්රලේස් ජෙසෙරා

    Přírodní rezervace Prales Jizera je chráněné území nacházející se v katastrálním území obce Hejnice v kraji Liberec, které je nejstarší přírodní rezervací na území Jizerských hor. Zaujímá vrcholovou část druhé nejvyšší hory na české straně Jizerských hor - Jizery - na východním konci Hejnického hřebene. Předmětem ochrany jsou zbytky převážně horské klimaxové smrčiny, balvanité sutě […]

  • යෝධ කඳු

    ජෙසෙරා කඳුකරය (ජර්මන් ඉසර්ජීබරි, පෝලන්ත ගොරී ඉසර්ස්කි, ජෙරීකි යනුවෙන් හැඳින්වෙන ස්ලෑන්ක්) චෙක් සමූහාණ්ඩුවේ උතුරු අර්ධ ගෝලාකාර මන්දාකිණිය හා සමස්ථම කන්දයි. කඳු වැටිය නම් කරන ලද්දේ ජිසෙරා නදියෙන් පසුවයි. කඳුකරයේ පිහිටි ඉහළම කන්ද වන ස්මර්ක් පිහිටි ස්මර්ක් කඳු පාමුල පිහිටා තිබේ. කලින් එය හැඳින්වූයේ යෝධ කඳුකරයේ බටහිර මායිම ලෙසය. එහි සැලකිය යුතු කොටස පෝලන්තයේ පිහිටා ඇති අතර එය ඉහළම උච්චතම ස්ථානය වේ [...]

නැවතත් Top