ප්රලේස් ජෙසෙරා

පෙලෙස් ජේසර් හි ජේසර් ක්රොඒෂියා යනු ජර්සර්ස් හි හොස්පිට්ල්ස් හි පිහිටි ලෙජරස් පෙදෙසෙහි පිහිටි කැස්බෑවෝහි පිහිටි හෙන්සින් ප්රදේශයට අයත් වේ. සුරකින්න

වැඩිදුර කියවන්න

යෝධ කඳු

යෝධ කඳු (ජර්මන් ඉස්ටර්බයිබර්ජ්, පෝලන්ත ගෝරි ඉර්සර්කි, ස්පාඤ්ඤය ද හැඳින්වේ Jizerky) ජොසොමොපොල්ටොචිකොම් චෙක් කාව්ය නෙස්සරර්ජිඑම් පොසොරිම් චෙස්කා. පෝරිස් විසින් නම් කරන ලද ජෙරිරී නම්, ස්ට්රූ, සෝස්

වැඩිදුර කියවන්න