කෘතිම බුද්ධිය

බුද්ධිමය බුද්ධිය (UI, ඉංග්රීසි, කෘතිම බුද්ධිය, AI) යනු පරිගණක යන්ත්රය නිර්මාණය කිරීම සඳහා පරිගණක යන්ත්රය නිර්මාණය කර ඇති බුද්ධිමත් පරිගණක මෘදුකාංගයකි. අර්ථය ඇති "බුද්ධිමත් චෝචන" යනු ප්රොතෙට්ට් ඩේටාස්,

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර