යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

ඇලන් වෝකර්

  • ඇලන් වෝකර් - ෆැඩඩ් - පියානෝව මෙඩෝයි කියවන්න>

    ඇලන් වෝකර් - ෆැඩඩ් - පියානෝව මෙඩෝයි

    එෆ් # 4 එෆ් # 4 එෆ් # 4, ඒ # 4 ඩී # 5, ඩී # 5, ඩී # 5 C # 5, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, F4, F4, F4, F4 එෆ් # 4 එෆ් # 4 එෆ් # 4 එෆ් # 4 එෆ් # 4 එෆ් # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4 ඩී # 5, D # 5, ඩී # 5, ඩී # 5, ඩී # 5, ඩී # 5, ඩී # 5 C # 5, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, ඒ # 4, 4 ඒ #, A # 4, 4 ඒ #, A # 4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F, # 4, 4 එෆ් #, F, # 4, [...]

නැවතත් Top