යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

කෘතිම බුද්ධි

  • කෘතිම බුද්ධිය

    කෘතිම බුද්ධි (අල් කෘතිම බුද්ධි ඉංග්රීසි කෘෂිකර්ම උපදේශක), බුද්ධිමත් හැසිරීම ලක්ෂණ පෙන්නුම් යන්ත්ර නිර්මාණය සමඟ කටයුතු විද්යාවේ ශාඛාවකි. "බුද්ධිමත් හැසිරීම" පිළිබඳ අර්ථ දැක්වීම වඩාත් සම්මත බුද්ධිමත් මානව හේතුව භාවිතා ලෙස, සාකච්ඡා යටතේ තවමත් ඇත. මෙම සංකල්පය පළමු 1955 ජෝන් මැකාති විය. කෘතිම බුද්ධි පර්යේෂණ, උසස් තාක්ෂණික හා විශේෂඥ වේ එපමනක් නොව, [...] බෙදා ඇත

නැවතත් Top