එස්තර් ලෙඩෙක්කා රන් ZOH 2018 ඇත

ස්පාඤ්ඤය මෙම කඳු වැටියේ ඔලිම්පික්ස් ක්රීඩාංගනය එස්ටේර් ලෙඩෙක්ස් දී සුපිරි තරු slalomu. කොර්ස් නම් කොළ පැහැති රන් ආභරණයක් සඳහා වන අතර, එය කම්පනයට පත් විය. O setin

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර