යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

චංසන්

  • එස්තර් ලෙඩෙක්කා රන් ZOH 2018 ඇත

    ආශ්චර්යමත් ලෙස, සිත් වශයෙනි, විශ්මය ජනක. ඒ නිසා ඔලිම්පික් ජයග්රහණයෙන් සුපිරි ජී තරඟය එස්ටර Ledecká ඇත. චෙක් එකත් නරකම වූ ලිස්සිලා මත රන් සඳහා සටන් කිරීමට කොරියාව වෙත පැමිණ, නමුත් ඇය සපත්තු මත විශ්මයට පත් වූයේ. දෙවන පහර ඔස්ට්රියානු ඇනා Veith ක සියයෙන් සහ රන් දිනා ගැනීමට සමත් විය. තරගාවලිය කවුන්ටි, තරගාවලිය ප්රාන්තයෙහි 2018 ශීත ඍතු ඔලිම්පික් Ledecká දැනටමත් වලින් උපාධි ඉතිහාසයේ ප්රථම වීමෙන් ඉතිහාසය කරයි වේ [...]

නැවතත් Top