යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්

ප්ලේස්ටේෂන් 4

  • Grand Theft Auto GTA 6 PS4 ප්ලේස්ටේෂන් 4

    Grand Theft Auto (GTA) යනු ඩිජිටල් Eclipse, රොක්ස්ටාර් නෝර්ත් (කලින් DMA නිර්මාණය), රොක්ස්ටාර් ලීඩ්ස් සහ රොක්ස්ටාස් ගේම්ස් විසින් නිර්මාණය කළ පරිගණක ක්රීඩා මාලාවක්. 1996 හි පළමු කොටස නිකුත් කරන ලද මාලාව, වෙනම තරග 15 ක් සහ දිගු හතරකි. මෙම කොටස තාර්කන්චේස් ලෙස නම් කරන ලද අතර, එය ඔබ පොලිස් ස්ථානයෙන් පලා ගිය 2D ක්රීඩාව විය. මෙම කොටස 1997 හි Grand Theft Auto වෙත නැවත සකස් කරන ලදී. ක්රීඩාවේ ප්රධාන චරිත හොලිවුඩ් තරු ගණනාවකට කුලියට ගත් [...]

නැවතත් Top