දකුණු කොරියාවෙහි ශීත ඍතු ඔලිම්පික් 2018 පියොන්යං

ශීත ඍතු ඔලිම්පික් ක්රීඩා 2018, රාජකාරි XXIII. zimní olympijské hry (කොරියානු, ග්රීක, ස්පාඤ්ඤ, ස්පාඤ්ඤ, ස්පාඤ්ඤ, ස්පාඤ්ඤ). 9 ප්ලැටිනම් ලබා ගැනීම සඳහා. února 2018, 25 සංයුක්ත තැටිය ඉවත් කිරීම. února 2018. V Jižní Koreji වක්රෝත්තියෙන් ඉවත් කර ඇත. První

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර