කොත ශබ්දාගාර අවසාන 21

Pinnacle ස්ටුඩියෝ යනු වීඩියෝ Pinnacle හි පැරනි වෘත්තීය මට්ටමේ මෘදුකාංගය වන Liquid Edition හි පාරිභෝගික මට්ටමේ ප්රතිවිපාකයක් ලෙස Pinnacle Systems විසින් නිර්මාණය කරන ලද වැඩසටහනකි. එය විසින් Avid සහ පසුව ජූලි 2012 විසින් Corel විසින් අත්පත් කර ගන්නා ලදී. Pinnacle ස්ටුඩියෝ භාවිතා කරන්නන්ට ඉඩ දෙයි

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර