කොත ශබ්දාගාර අවසාන 22

ගිම්හාන නිවාඩු දින අවසානයේදී Pinnacle නවීන විශේෂාංග රාශියක් සහිත Pinacle ස්ටුඩියෝ 22 නව අනුවාදයක් හඳුන්වා දුන්නේය. ප්රධාන නවෝත්පාදනයන්, නිරාවරණය හා සංදර්ශන වර්ණ සමඟ සම්පූර්ණ වශයෙන් වැඩ කිරීම, කාවැද්දීමේදී වැඩිදියුණු කළ හැකි උපාංග කට්ටලයක් ඇතුළත් වේ

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර