චන්ද්රයාගේ පූර්ණ සූර්යග්රහණය 27.7.2018

දිගු චන්ද්ර ග්රහණය නොසලකන්න එපා! කාලගුණය චලනය වන විට, චන්ද්රයාගේ පූර්ණ සූර්ය ග්රහණය අපට සාක්ෂි වනු ඇත. තාරකාවිද්යාඥයින් සඳහා මෙම දශකයේ වඩාත් ආකර්ෂණීය චන්ද්ර ග්රහණ වලින් එකක් වනු ඇත. ඔහුගේ ගීතය

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර