වීඩීයෝ නිර්මාණය සහ කෘතිම බුද්ධිය

නවී පිපිරුම් නැවතුම්පොළ, නවීන තාක්ෂණයෙන් යුක්ත වන අතර එය අවසන් වරට අවසන් විය. මෙම ව්යාපෘතිය සඳහා, පාඨමාලා හැදෑරීමට මෙම විශ්ව විද්යාලය ඉගෙන ගත හැකි වනු ඇත

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර

කෘතිම බුද්ධිය

බුද්ධිමය බුද්ධිය (UI, ඉංග්රීසි, කෘතිම බුද්ධිය, AI) යනු පරිගණක යන්ත්රය නිර්මාණය කිරීම සඳහා පරිගණක යන්ත්රය නිර්මාණය කර ඇති බුද්ධිමත් පරිගණක මෘදුකාංගයකි. අර්ථය ඇති "බුද්ධිමත් චෝචන" යනු ප්රොතෙට්ට් ඩේටාස්,

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර