බොහීමියානු පාරාදීසයේ, යෝධ කඳු සහ ජිසරා කඳුකරයේ ඡායාරූප සමඟ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
දායක වන්න යූ ටියුබ් ක්ලික් කරන්න.

සියළුම පෝස්ට් එකේ සටහන් කර ඇති: ඉලෙක්ට්රොනික් ටියුබ් පවර් Triode ඇමේක්ස් 5868 TB 4