යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
ජල උද්යානය

ජල උද්යානය

  • Labe වේල්ල Spindleruv Mlyn කියවන්න>

    Labe වේල්ල Spindleruv Mlyn

    කඳුගොස් කඳුකරයේ පිහිටි ස්පින්ඩ්ලර්ව්ව් ම්ලින් (ජර්මන් ස්පින්ඩ්ල්මූහ්ල්) යනු ඉතා වැදගත් සංචාරක හා සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතනයකි. ස්පින්ඩ්ලෑව්ව් මෝලින් නගරය ආසන්න වශයෙන් 1200 වැසියන් (2006 පාහේ 1400) සහ 7690,91 ha වේ. II / 295 මාර්ගය නගරය කේන්ද්ර කරගනිමින්, පසුව ස්පින්ඩ්ලර්ව් බූවාහි කඳුකර මාර්ගයක් පසු කරයි. Labská වේල්ල යනු එල්බා ගඟේ ඉහළ ජලාශයකය. [...]

නැවතත් Top