මිනකර්ට් ගැලි සංගීතය සංගීත ගීතය

යාන්ත්රික ඉගෙනුම භාවිතා කරමින් ස්වයංක්රීයව නිර්මාණය කරන ලද ගීතයකි. අපගේ ස්වයංක්රීය මෘදුකාංග ඔබේම සංගීත නිර්මාණය කරයි වීඩියෝ කෙටි පැවරුමක් මත පදනම්ව. වැඩි වේලාවක් යන්නට ඔබට එය නොමිලේ ලබා ගත හැකිය

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර