යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
Bílá Třemešná

Bílá Třemešná

  • Les Království ජල ජලාශය - කාප් පඩ් සහ ප්රාග් V3S කියවන්න>

    Les Království ජල ජලාශය - කාප් පඩ් සහ ප්රාග් V3S

    වනාන්තර රාජධානිය 1920 හි ඉදි කර ඇති ඇල්බාහි පිහිටි වේල්ල ජලාශයක් වේ. එය ඹ Těšnov අසල Bila Tremesna පරිපාලන ප්රදේශයේ, උඩුගං Dvur Kralove නඩ් Labem නගරයේ සිට, පිහිටා ඇත 4 කිලෝමීටර් නැවත Kocléřovským සමත් වූ පටු නිම්නය, දී. වම් ඉවුරේ එය විශාල වනාන්තර රාජ්යය, පැරණි යුද බිමෙහි සීමාවෙහි වනාන්තර ඉතිරි වන අතර ලැබුණු පසු මායිම් [...]

නැවතත් Top