රුමචාස් ගුහාව, කඳුකරය සහ ජිජින් අසල බ්රඩාහි විනාශය

බ්රැඩ් යනු බ්රිඩා හි බ්රිඩා ගමේ අසල්වැසියෙකු වන ජිචින් හි පිහිටි බ්රැඩ් නගරයේ පිහිටා ඇති බලකොටුවක් විනාශ වී ය. චෙක් ජනරජයේ සංස්කෘතික ස්මාරකය ලෙස 1958 ආරක්ෂා කර ඇත. මේවායින් ටිකක් අඩුයි

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර