බොහීමියානු පාරාදීසයේ, යෝධ කඳු සහ ජිසරා කඳුකරයේ ඡායාරූප සමඟ සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
දායක වන්න යූ ටියුබ් ක්ලික් කරන්න.

සියළුම පෝස්ටයන් ලියා ඇත: බ්රයන් ජෝන්ස්