යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
Bystrá නඩ් Jizerou

Bystrá නඩ් Jizerou

  • දැව ගෘහස්ථ පාලම, බිස්ටරා නා ජිසරෝ කියවන්න>

    දැව ගෘහස්ථ පාලම, බිස්ටරා නා ජිසරෝ

    මුළු පාලම ඉහළට ගෙන ජිසෙරා පැත්තට ගිය විට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්රතිසංස්කරණයට මාස කිහිපයකට පෙර වසන්තයේ 2016 හි බිස්ට්රේ නා ජිසරෝහි ගෘහස්ථ පාලම. එය ඉතිරි වන සුළු නගර අතරින් එකකි. එය කුළුණු ආකාරයේ පාලමක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇත. ගල් කුළුණක එක් එක් කොටස 1888 ලෙස හැදින්වේ. එය [...]

නැවතත් Top