ස්ටෙෆන් හෝකින් මිය ගියේය

ස්ටීවන් විලියම් හෝකින් (8 ජනවාරි 1942 ඔක්ස්ෆර්ඩ් - 14 මාර්තු 2018 කේම්බ්රිජ්) විසින් බ්රිටිෂ් teoretický ෆිජීක් හා එක්ස්ට්රේට්. මෙම කෘමිනාශීය කෘෂි රසායන විද්යාව

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර