යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
ඩීජී මැජික්

ඩීජී මැජික්

  • Pískovna, චෙක් පැරඩයිස්, Trosky, Prachov පාෂාණ කියවන්න>

    Pískovna, චෙක් පැරඩයිස්, Trosky, Prachov පාෂාණ

    අයිතිය බොහීමියානු පැරඩයිස් හදවත පිහිටා ඇත බව 70 වසර තහවුරු කර ඇති ෙපර, තණ බිම්, බලකොටුවට පහත Apolena පර්වතය වැලි ගල් කුළුණු පුදුම දැක්ම Trosky සෑම සංචාරක නටඹුන්. එතැන් සිට, කෙසේ වෙතත්, හිටපු ඉඩම් සැලකිය යුතු කොටසක් යෝධ ආවාටයක් Střelečská sandpits ගිල සහ නටබුන් දැක්ම සඳහා ශාක දැවැන්ත ඉදිකිරීම් ආවරණය [...]

නැවතත් Top