යෝධ, යෝධ කඳු, චෙක් පැරඩයිස්
Dvoračky

Dvoračky

  • Dvoračky සහ විමුක්තිය පරම කියවන්න>

    Dvoračky සහ විමුක්තිය පරම

    Dvoračky සහ ආකෘතිය 28.01.2017 .... U Dvoraček ගිම්හාන මෙන් උණුසුම්, උණුසුම් -10 ° C. පහත Dvoračky (ජර්මානු හොෆ්බෙඩ්) යනු ලිසා හෝරා හි දකුණු බෑවුමෙහි 1140 m උන්නතාංශය පිහිටා ඇති Giant Mountains හි පිහිටි කඳු නැවකි. ඩෝවැකකි යනු අවට විශාල පශු ගොවිබිම් සඳහා කඳුකර ගොවිපලක් ලෙස 1707 පවුල Schier විසින් පිහිටුවන ලද ඉතා පැරණි මඩු මංගල්යයකි [...]

නැවතත් Top