වින්ඩෝස් 10 වැටීම් නිර්මාතෘ

V úterý 17. වින්ඩෝස් 10 මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා නවීකරණය කිරීමට Microsoft මයික්රොසොෆ්ට් පියවර ගෙන ඇත. ටී.වී. ඇද වැටුණු මැවුම්කරුවන් යාවත්කාලීන කිරීම (1709 නිකුතුව) මඟින් ඔබේ පරිගණකය සවන්දෙන ලදි. අළුත්වැඩියාවන්ට වැටෙන නිර්මාණකරුවන්

වැඩිදුර කියවන්න
අදහස අත්හැර